ΜΕΝΟΥ
Logo

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ POST-HOC ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.
Δεδομένου του μεγαλύτερου κλινικού οφέλους που παρατηρήθηκε στους ασθενείς που έλαβαν πρώιμη θεραπεία για λιγότερο επιθετική νόσο,* τα κριτήρια διαστρωμάτωσης στην post-hoc ανάλυση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια στην καθημερινή κλινική πρακτική πρακτική για τον εντοπισμό των ασθενών που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ωφεληθούν περισσότερο με το ZYTIGA®.2