ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ POST-HOC ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ


Δεδομένου του μεγαλύτερου κλινικού οφέλους που παρατηρήθηκε στους ασθενείς που έλαβαν πρώιμη θεραπεία για λιγότερο επιθετική νόσο,* τα κριτήρια διαστρωμάτωσης στην post-hoc ανάλυση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια στην καθημερινή κλινική πρακτική πρακτική για τον εντοπισμό των ασθενών που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ωφεληθούν περισσότερο με το ZYTIGA®.2